Apostles
Peter
Andrew
James
John
Phillip
Thomas
Matthew
Bartholomew
James
Simon
Thadeus
_____
Mattheus
Paul

Start Over